με φονακσατε γηαβρηα μου?

με φονακσατε γηαβρηα μου?

διπλομα εκσ Εγηφτου κε Ηνδηεσ, ανοτερι απ τιν Μιρηαμ κε τον Τζωσουα, ανοτερι απ τον Μαβρο Πιτ

μεντιούμ, αστρηκι προβωλι, επαναφωρεσ, ολα τα βλεπο ολα τα διαβαζο, κλιρονομικο χαρησμα σασ λεο.
να σασ πο τιν μιρα σασ να σασ πο το ρηζικο σας, να σασ πο αν θα παντρεφτιτε κι αν θα χορισετε, αν σασ κερατονι ί αν το καταλαβαι οτη τον κερατωναιται.
σασ ριχνο τα χαρτια, τα ταρο, τον παπα, την ικοσημηα.
διαβαζο το φλητζανη, τιν γηαλα τισ τηβη σασ κε τα φιλα απ τουσ ντολμαδεσ.
βωτανα κε ιδικο σπαγγο για να του δαισεται τον πουτ*ο κομπο, φηλτρα για ακαβλουσ και ακαβλεσ, ηποθετα γηα εμπαθισ κε κακεντρεχισ, αερηα (μου ξεφεβγουν), μπινεληκηα (εκσ επη τουτου) κε πρωπαντωσ ακσηοπησεσ κε εγγηρεσ απαντισισ!

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

διδασκει και ο sri asta napan (jbg)

σεμηναρηα γηα προχορημενουσ ερεβνηταραδεσ: ποσ να βαζισ δρακο στο παραμηθη σου!

ποσ να γηνησ δηασιμοσ με παρλαπηπεσ, ποσ να βγησ στιν τιλεορασι οσ ηδηκοσ φαντασματον, ποσ να πουλασ φηκηα για μεταξοτα στρηγκακηα! ποσ να ησε μαλακασ κε να κονωμασ με τησ μαλακηεσ σου! για περηπεραστε, για περηπεραστε...

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2007

τα διεθνη νεα της ουρσουλας για τους αλλοδαπους αναγνωστες μας

... parce que scribes beaucoup et tu ne dis pas... rien !

Et en effet donc, le drap (cf. ci-dessous) n'a pas tardé qu'il apparaisse ! Mpla'-mpla'-mpla'. Je n'attendais pas aussi quelque chose de différent. Pour que nous voyions donc le drap avec angle optique un peu différent. au village ils me disent, celui qui crie a le injuste. As nous voyons donc ses certains points et as nous leur attribuons le correct rédactionnel ! (il suit publicité politique) Malheureusement Ofilj'a, te tu attaque au-dessus de tous et nous. Je souhaite réellement que lui tu prennes un instant ceci. Non simplement pour tu prennes que ces conduites tournent comme mpoy'meragk et vrwmj'zoyn ceux qui xestomj'zoyn, mais aussi être tourné vers te et ne pas laisser ton aspect mauvais en marche te mettre comme pjo'nj qui est contrôlé de mjkroegwj!smoy's et mjkrokakj'es. Excuses où je suis mentionné au Tze'lly-Pet et autres malins pe't que symma'zwxes, parce que déjà il fallait que tu l'aies pris. De faire un dialogue sincère te et a'se ton bon aspect - celle qui n'est pas tyflwme'ni egwj!smo'- te réponde. Je ne dis pas que tu es tyflwme'ni d'egwj!smo'et des petites dimensions Ofilj'a, parce que déjà il fallait que tu l'aies pris et que tu ne dises pas de grands discours. Je connais des personnes concrètes qui invoquent leur attribut qu'ils ont contact avec affection, lumière et personnes, afin qu'ils dissimulent derrière sa leur ana'lgiti et kakoice'stati attitude face à des personnes, à opinions et à visions qui ne sont pas assorties à eux je crois aussi à kosmoantj'libi'leur. Excuses où à je katonoma'zw Ofilj'a et tes Pe't que tu as lancés, parce que déjà il fallait que tu l'aies pris et que tu te serais rassemblé ! Approuve que l'ERREUR tu l'as lui, parce que tu commences et deviens déraisonnable. Nous acceptons tes excuses, à l'exception de dimanches et de jours fériés quotidiennement de 8:00 jusqu'à 16:00. Djalogjsti'kame et finalement nous sommes d'accord, qu'il faut que ton nous noircissions le pa'to au bois, avec très affection et lumière très intérieure, pardon et silence. Aussi longtemps que nous nous dirons les grands discours, donc nous lirons tes draps, pour que tu voies que MPOYRDES scribes, lui tu pourras jouir l'amélioration de ton situation intérieure et approuver ce qui t'arrive, silencieusement et sans beaucoup-de nombreux... Parce que mauvais les mensonges, lui scribes, scribes, scribes beaucoup, sans que tu dises rien ! Epjfyllaso'maste naturellement panto's du droit de publier chaque message ou mouvement d'information trompeuse ou de tentative kjtrjnjsmoy'de la part de toi ! "Ma âme, tu ne rêves pas de l'éternité, mais a épuisé l'espace le possible ! Il a essayé - aussi longtemps que possible - pour tu ne dises pas et fasses malakj'es ! " JAUNE et à des ROSES Posted by vril at 7/10/2007 10:32:00 pm... because clerks many and you do not say... nothing!

And indeed therefore, the sheet (cf. below) was not late it is presented! Mpla'-mpla'-mpla'. I did not wait for also something different. In order to we see therefore the sheet with little different optical corner. In the village to me they say, that shouts has unfair. As we see therefore his certain points and as to them we attribute right syntactic! (it follows political publicity) Unfortunately Ofilj'a, you offend above all and no us. I really wish him you occupy some moment this. No simply you occupy that this behaviors turn as mpoy'meragk and vrwmj'zoyn those that xestomj'zoyn, but also to be turned in and to leave your ugly side you to move as pjo'nj that is checked from mjkroegwj!smoy's and mjkrokakj'es. Apology where I am reported in the Tze'lly-Pet and other malignant pe't that symma'zwxes, because it should already him you have occupied. To make a sincere dialogue with and a'se your good side - the one that is not tyflwme'ni from egwj!smo' - you answers. I do not say that you are tyflwme'ni from egwj!smo' and smallness Ofilj'a, because it should already him you have occupied and you do not say big reasons. I know concrete persons that invoke their attribute that they have contact with Love, Light and Persons, so that they hide behind her their ana'lgiti and kakoice'stati attitude toward persons, opinions and visions that do not suit in him I believe also in kosmoantj'libi' their. Apology where in katonoma'zw Ofilj'a and your Pe't that you started, because it should already him you have occupied and you had gathered itself! Accept that the ERROR him you have you, because you begin and become absurd. We accept your apology, minus Sundays and Holidays daily from 8:00 until 16:00. Djalogjsti'kame and finally we agree, that it should your we blacken the pa'to in the timber, with very Love and very Internal Light, Forgiveness and Silence. As long as we we say the Big Reasons, that is to say we will read your sheets, in order to you see what MPOYRDES clerks, you you might enjoy the improvement of your internal situation and accept what to you Happens, silently and without many-a lot of... Because bad the lies, you clerks, clerks, clerks many, without you say nothing! Epjfyllaso'maste of naturally panto's right to publish each message or movement of misleading information or attempt kjtrjnjsmoy' on behalf of you! "My Soul, you do not dream the eternity, but exhausted the space of possible! It tried - as long as possible - you do not say and make malakj'es! " In YELLOW and in ROZ Posted by vril at 7/10/2007 10:32:00 pm


¡... Porque empleados muchos y usted no dice... nada!

¡Y verdaderamente por lo tanto, la hoja (cf. abajo) no fue tarde es presentado! Mpla' -mpla' -mpla'. Yo no esperé también algo diferente. Para ve por lo tanto la hoja con el rincón óptico, diferente y pequeño. En la aldea a mí ellos dicen, que grita tiene injusto. ¡Cuando vemos por lo tanto sus ciertos puntos y en cuanto a ellos nosotros atribuimos correcto sintáctico! (Sigue la publicidad política) Desgraciadamente, usted ofende sobre todo y no nosotros. Yo realmente lo deseo usted ocupa algún momento esto. No simplemente usted ocupa que estas conductas giran como mpoy'meragk y vrwmj'zoyn ésos que xestomj'zoyn, pero para ser girado también en y para salir su lado feo que usted mover como pjo'nj que es verificado del mjkroegwj!smoy y mjkrokakj'es. La disculpa donde soy informado en el Tze' de Animal Favorito L y otro maligno que symma'zwxes, porque debe ya él usted ha ocupado. Para hacer un diálogo sincero con y con su lado bueno - el que no es tyflwme'ni del egwj! smo' - usted contesta. Yo no digo que usted es tyflwme'ni del egwj! smo' y la pequeñez, porque debe ya él usted ha ocupado y usted no dice las razones grandes. Sé a personas concretas que invocan su atributo que ellos tienen el contacto con el Amor, la Luz y las Personas, para que ellos escondan atrás ella su ana'lgiti y actitud de kakoice'stati hacia personas, las opiniones y las visiones que no convienen lo en creo también en kosmoantj'libi' su. ¡La disculpa donde en katonoma'zw y su que usted empezó, porque debe ya él usted ha ocupado y usted se había reunido! Acepte que el ERROR él usted le tiene, porque usted empieza y llega a ser absurdo. Aceptamos su disculpa, los domingos y las Vacaciones negativos diariamente de 8:00 hasta 16:00. Djalogjsti'kame y finalmente nosotros concordamos, que debe su ennegrecemos el en la madera, con muy Amor y Luz muy Interna, el Perdón y el Silencio. Tan largo como nosotros nosotros decimos las Razones Grandes, es decir leeremos sus hojas, para usted ven lo que empleados de MPOYRDES, usted usted quizás goce la mejora de su situación interna y acepte lo que a usted Sucede, en silencio y sin muchos-mucho... ¡Porque malas las mentiras, usted empleados, los empleados, los empleados muchos, sin usted no dicen nada! ¡Epjfyllaso'maste de naturalmente derecho de pantomima para publicar cada mensaje o el movimiento de kjtrjnjsmoy engañoso de información o tentativa' a favor de usted! ¡"Mi Alma, usted no sueña la eternidad, pero agotó el espacio de posible! ¡Trató - tan largo como sea posible - usted no dice y hace malakj'es! "En AMARILLO y en ROZ Anunciado por vril en 10:32:00 de 7/10/2007


... Поскольку многие работники и скажешь ... ничего!

И поэтому действительно, листьев (см. вниз) не представляется поздно! Mpla 'mpla' mpla ". Я не ожидал и несколько иначе. По его мнению Поэтому листьев с малыми различными, и оптики углу. В деревне мне они говорят, что крики не несправедливы. Когда мы видим, поэтому некоторые моменты, и для них мы придаем правильный синтаксис! (Он продолжает политической публичности) К сожалению, вы оскорбляете прежде всего, и мы не можем. Я действительно ее желание Вы занимаете какой-то момент это. Не просто вы занимаете, что эти проводит ротацию как mpoy "meragk и vrwmj" zoyn тех, xestomj "zoyn, , но на основе ротации также и оставить свою неприглядную сторону, что бы вас перейти pjo "nj , что проверяется в mjkroegwj! smoy и mjkrokakj ". Оправдания, когда я в Тзе "Любимые животные L и другой вредной что symma" zwxes, потому, что он вам обязан уже оккупировал. Чтобы сделать искренний диалог и с его хорошая сторона - один, не tyflwme "ни один из egwj! smo 'Вам ответить. Я не говорю, что вы tyflwme "ни egwj! smo "и тесноту, поскольку он уже должен вас заняты и вам не сказать большое причинам. Я знаю конкретных людей, которые прибегают к их свойство, которое имеет контакт с Любовью, Свет и народа, , с тем чтобы они прячутся она их славного "lgiti и отношение kakoice" статистические к людям, мнения и взгляды, которые не согласны с тем, я считаю, также в kosmoantj "libi" их. Оправдания, когда в katonoma "zw, и его, что вы начали, потому, что он вам обязан уже занимал, и вы встретились! ОШИБКА понять, что он вас на него, потому что вы начнете, и он заходит он абсурд. Мы согласны с его оправданием, воскресеньям и негативные Прибалтике ежедневно 8:00 до 16:00. Djalogjsti "отсюда и, наконец, мы согласны с тем, что обязан своим почерневшим мы в лесу, очень люблю и очень Внутренний Свет, помилования и тишины. Пока мы говорим о крупных Причины, то есть мы будем читать его листья, Вы видите, что для работающих в MPOYRDES, вам, возможно осуществление улучшения его внутренней ситуации, и он согласиться, что вы сбылось, в тишине и без многих - mucho .. Из-за плохой ложь, вы работающих, служащих, работников много, без вас ничего не говорится! Epjfyllaso "шедеврами естественного права мимики опубликовать каждое сообщение или перемещение kjtrjnjsmoy ложной информации или попытка "в пользу вас! "Моя душа, вы не мечтают вечности, но исчерпал пространство возможно! Она относится, - при условии, что возможно - Вам не сказать и не malakj "! "В ЖЕЛТЫЙ и активности объявлено vril в 10:32:00 по 7/10/2007


... γιατί γράφεις πολλά και δε λές ... τίποτα !

Και πράγματι λοιπόν, το σεντόνι (βλ. πιο κάτω) δεν άργησε να εμφανιστεί ! Μπλά-μπλά-μπλά. Δεν περίμενα και κάτι διαφορετικό. Για να δούμε λοιπόν το σεντόνι με λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Στο χωριό μου λένε, όποιος φωνάζει έχει το άδικο. Ας δούμε λοιπόν κάποια σημεία του και ας τους αποδώσουμε το σωστό συντακτικό ! (ακολουθεί πολιτική διαφήμιση)

Δυστυχώς Οφηλία, τον εαυτό σου προσβάλεις πάνω από όλα κι όχι εμάς. Εύχομαι πραγματικά να το καταλάβεις κάποια στιγμή αυτό. Όχι απλά να καταλάβεις ότι οι συμπεριφορές αυτές γυρνάνε σαν μπούμεραγκ και βρωμίζουν αυτούς που τις ξεστομίζουν, αλλά επίσης να στραφείς στον εαυτό σου και να μην αφήνεις την άσχημη πλευρά σου να σε κινεί σαν πιόνι που ελέγχεται από μικροεγωϊσμούς και μικροκακίες. Συγνώμη που αναφέρομαι στο Τζέλλυ-Πετ και άλλα κακοήθη πέτ που συμμάζωξες, γιατί ήδη έπρεπε να το έχεις καταλάβει.

Κάνε έναν ειλικρινή διάλογο με τον εαυτό σου και άσε την καλή σου πλευρά - αυτή που δεν είναι τυφλωμένη από τον εγωϊσμό - να σου απαντήσει. Δε λέω ότι είσαι τυφλωμένη από εγωϊσμό και μικρότητα Οφηλία, γιατί ήδη έπρεπε να το έχεις καταλάβει και να μη λες μεγάλα λόγια.

Γνωρίζω συγκεκριμένους ανθρώπους που επικαλούνται την ιδιότητά τους ότι έχουν επαφή με Αγάπη, Φώς και Ανθρώπους, ώστε να κρύψουν πίσω της την ανάλγητη και κακοηθέστατη στάση τους απέναντι σε ανθρώπους, απόψεις και οράματα που δεν ταιριάζουν στα πιστεύω και στην κοσμοαντίληψή τους. Συγνώμη που σε κατονομάζω Οφηλία και τα Πέτ σου που εξαπέλυσες, γιατί ήδη έπρεπε να το έχεις καταλάβει και να είχες μαζευτεί!

Αποδέξου ότι το ΛΑΘΟΣ το έχεις εσύ, γιατί αρχίζεις και γίνεσαι παράλογη. Δεχόμαστε τη συγνώμη σου, πλήν Κυριακών και Αργιών καθημερινά από 8:00 έως 16:00. Διαλογιστήκαμε και τελικά συμφωνούμε, ότι πρέπει να σου μαυρίσουμε τον πάτο στο ξύλο, με πολύ Αγάπη και πολύ Εσωτερικό Φως, Συγχώρεση και Σιωπή. Όσο εμείς θα λέμε τα Μεγάλα Λόγια, δηλαδή θα διαβάζουμε τα σεντόνια σου, για να δείς τι ΜΠΟΥΡΔΕΣ γράφεις, εσύ θα μπορείς να απολαμβάνεις την βελτίωση της εσωτερικής σου κατάστασης και να αποδέχεσαι αυτό που σου Συμβαίνει, σιωπηλά και χωρίς πολλά-πολλά...

Γιατί κακά τα ψέμματα, εσύ γράφεις, γράφεις, γράφεις πολλά, χωρίς να λες τίποτα!

Επιφυλλασόμαστε φυσικά παντός δικαιώματος να δημοσιεύσουμε κάθε μήνυμα ή κίνηση παραπλανητικής πληροφορίας ή απόπειρας κιτρινισμού εκ μέρους σου!

"Ψυχή μου,
Μην ονειρεύεσαι την αιωνιότητα,
αλλά εξάντλησε το χώρο του δυνατού!
Προσπάθησε -όσο δυνατό-
να μη λες και κάνεις μαλακίες ! "

Σε ΚΙΤΡΙΝΟ και σε ΡΟΖ

Posted by vril at 7/10/2007 10:32:00 πμ

1 σχόλιο:

vril είπε...

Εδώ της τα λές στα ελληνικά ρε συ και δεν καταλαβαίνει η ανάλγητη. Στα ισπανικά και στα ρώσικα θα το καταλάβει ?